Mycket nytt material i ArkivDigital

Nyligen genomfördes en större uppdatering av vårt bildarkiv. Mycket nytt material finns nu tillgängligt online. Nedan redogörs för några av de viktigaste uppdateringarna. På vår hemsida går det även att på volymnivå få information om vad som tillkommit: klicka här.

Kyrkoarkiv
För den som har svenska släktingar som varit bosatta i London vill vi gärna tipsa om att vi nu har lagt ut material från den svenska utlandsförsamlingen Ulrika Eleonora. Förutom husförhörslängder/församlingsböcker, flyttlängder och födelse-, vigsel- och dödböcker har vi även fotograferat en del andra handlingar, bland annat bilagor till flyttningslängderna, sockenstämmoprotokoll och kyrkoräkenskaper.

Bouppteckningar
Vår fotografering av bouppteckningarna från 1900-talets början pågår för fullt och en mängd nyfotograferade volymer är nu online. Vi kommer innan jul att publicera ett blogginlägg i vilket vi berättar om hur fotograferingsstatusen ser ut för respektive län. Håll utkik här på vår blogg.

Mantalslängder
Kopparbergs och Västmanlands läns landskontors mantalslängder är nu komplett tillgängliga från äldsta tid till 1820. När det gäller häradsskrivarnas exemplar av mantalslängderna för motsvarande period är Kronobergs län nu komplett.

Övrigt material
För Gotlands län är nu konkursakterna från äldsta tid till och med år 1940 komplett tillgängliga. Från Gotlands norra häradsrätt saknas dock en del volymer eftersom de är brandskadade och i för dåligt skick för att kunna fotograferas.

Bland andra material som tillkommit vill vi även nämna Högsta domstolens protokoll för åren 1737-1751 samt fånglistor från justitiekanslerns arkiv för åren 1801-1805.

ArkivDigital

Mycket nytt material online

ArkivDigital har de senaste dagarna gjort en större uppdatering av bildarkivet. Många nya volymer finns nu tillgängliga i ArkivDigital Online.

Bland det nytillkomna materialet finns många volymer från sjömanshusen. För Göteborgs sjömanshus är vi nu klara till och med år 1900. Sjömanshusen i Skåne, Halland och Blekinge, som vi sedan tidigare fotograferat till och med år 1900, är nu kompletterade med material från perioden 1901-1920. Även från Stockholms sjömanshus har en del volymer tillkommit.

Vår fotografering av Krigsarkivets serie Rullor flottan pågår för fullt, och i den nu genomförda uppdateringen blev ytterligare volymer online.

För Gävleborgs län är nu kyrkoräkenskaper (LI-serien) till och med år 1800 samt sockenstämmoprotokollen kompletta. Vi har även börjat lägga ut kyrkoräkenskaper till och med år 1800 för Västernorrlands län.

Gällande Jämtlands län är vi nu klara med småprotokollen till och med år 1860. Vi har även börjat lägga ut protokoll från urtima ting och syner med mera.

Utöver vad som nämnts ovan har även mycket annat material tillkommit. Om du i detalj vill kunna se vilka volymer som tillkommit från respektive län och arkivbildare, använd denna sida: http://www.arkivdigital.se/volymer/senaste (Sidan kan ta lite tid att ladda)

ArkivDigital